Algemene voorwaarden Private Fitness

1. Definities

In deze algemene voorwaarden Private Fitness wordt verstaan onder:

2. Algemeen

2.1 Private Fitness is als concept onderdeel van respectievelijk SportMed Benelux, Het Gezonde Net België BVBA.

2.2 Op alle door Private Fitness gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de vestiging gelegen is en het Lid zich heeft geadministreerd. De Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor Private Fitness Amigos.

2.3 Omdat Private Fitness een voornamelijk onbewaakte ruimte is, die steeds beschikbaar staat voor de leden, worden een aantal afspraken gemaakt betreffende het gebruik, en willen we er u op  wijzen dat wij beroep doen op uw verantwoordelijkheidszin en respect, zodat iedereen ten volle kan genieten van de mogelijkheden.

2.4 Voor houders van een geldige toegangspas (Lid) is de trainingsruimte van Private Fitness toegankelijk, alle dagen van het jaar en dit 24u op 24. Uitzondering op deze regel vormen een aantal dagen in Private Fitness Amigos waarop volleybalclub Amigos een event organiseert waarvoor de fitnessruimte dient te worden vrij gemaakt. Dit zal echter maximaal 15 dagen per jaar zijn en steeds voldoende op voorhand worden gecommuniceerd.

2.5 Met het afsluiten van uw eerste abonnement dient u een persoonlijke toegangspas, die uw digitale gegevens bevat, aan te kopen. Deze toegangspas laat ons toe uw bezoeken te registreren en indien nodig na te trekken. U dient deze toegangspas te allen tijde bij u te dragen wanneer u zich in de trainingsruimte van de fitness bevindt. Om misbruik te vermijden (en u onaangename verrassingen te besparen) dient u verlies of diefstal zo snel mogelijk te melden via fitness@amigos.be zodat we de pas ongeldig kunnen maken in ons systeem en u van uw verantwoordelijkheid kunnen ontlasten. U dient dan een nieuwe pas aan te schaffen aan het gebeurlijke tarief (€ 15,-).

2.6 Het Lid mag onbeperkt gebruik maken van de Private Fitness vestiging gedurende de looptijd van zijn/haar abonnement rekening houdend met de geldende huisregels vermeld in het huishoudelijk reglement. Wanneer het sportcomplex waarin de Private Fitness zich bevindt gesloten is, kan elke houder van een geldige toegangspas, zich toegang verstrekken via het elektronische slot. Het Lid kan tevens gebruik maken van de kleed en douche faciliteiten van het sportcomplex. U kan steeds terecht in een kleedkamer van het gepaste geslacht. Er wordt steeds een kleedkamer voorzien voor de mannen en een kleedkamer voor de vrouwen. Laat geen waardevolle zaken achter in de kleedkamer.

2.7 Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de vestiging op vertoon van een geldige Lidkaart.

2.8 Private Fitness behoudt zich het recht voor personen bij inschrijving om identificatie te vragen.

2.9 Private Fitness is gerechtigd om op eender welk tijdstip een identificatie van het Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidkaart binnenkomt inderdaad Lid is en de toegangsbadge behoord bij de persoon die het lidmaatschap is aangegaan.

2.10 Uw persoonlijke toegangspas is strikt persoonlijk en mag in geen enkel geval aan derden worden doorgegeven of uitgeleend. Het verstrekken van de toegang aan derden is strikt verboden. Het niet naleven van deze regels leidt onherroepelijk tot het ongeldig maken van de persoonlijke toegangspas en de nietigverklaring van het abonnement, zonder terugstorten van het abonnementsgeld.

2.11 Elk abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Wanneer echter een Lid iemand wil uitnodigen die geen abonnement heeft, is dit toegelaten op occasionele basis, mits voorafgaandelijk schriftelijk of digitaal akkoord van de coach. U als Lid bent er dan wel verantwoordelijk voor, dat deze persoon het huishoudelijk reglement respecteert. Uw toegangspas staat namelijk geregistreerd.

3. Overeenkomst

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Private Fitness.

3.2 Private Fitness behoudt zich het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen.

4. Lidmaatschap

4.1 Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan per datum van ingang zoals door het Lid bij inschrijving aangegeven.

4.2 Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde “Startdatum”.

4.3 Indien het Lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Private Fitness waarvoor hij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

4.7 Jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar kunnen bij Private Fitness trainen indien zij in het bezit zijn van een geldige Private Fitness lidkaart. Zij krijgen echter uitsluitend toegang onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 18 jaar of ouder die ook in het bezit is van een geldige Lidkaart en onder periodieke begeleiding van een SportMed Coach of SKY Personal Trainer traint. Aanmelding voor het lidmaatschap en ondertekening van de overeenkomst dient door de ouder / wettelijke vertegenwoordiger te geschieden.

5. Lidmaatschapsgelden

5.1 Alle betalingen gebeuren contant of via overschrijving en dit binnen de twee weken na ondertekening van een aankoopnota. Er wordt geen gespreide betaling toegelaten.

5.2 In de regel wordt de einddatum van een abonnement niet aangepast. Voor een aantal abonnementen is dit trouwens niet mogelijk. Bij langdurige lichamelijke onbekwaamheid kunnen eventueel uitzonderingen gemaakt worden. Dit zal geval per geval bekeken worden. Een abonnement wordt nooit terugbetaald.

5.3 Nalatigheidsinteresten worden aangerekend bij niet betaling binnen 30 dagen volgend op de factuurdatum of startdatum. Ingeval van laattijdig betaling der factuur/aankoopnota, wordt het bedrag verhoogd met een interest van 1,5% per maand, vanaf de vervaldatum der factuur. Private Fitness dient hiervoor geen aanmaning te versturen.

5.4 Indien Private Fitness dient over te gaan tot invordering van haar vordering op het Lid, is het Lid tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, een schadebeding (20% op de achterstallen) en een conventionele nalatigheidsintrest van 1,5% per maand verschuldigd.

5.5 Ingeval van betwisting zullen enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil.

6. Privacy

6.1. Private Fitness gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

6.2. Indien het Lid zijn persoonlijke gegevens aan Private Fitness overmaakt, worden deze in het bestand van het Private Fitness opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om het Lid te informeren over de nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan Private Fitness gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst.

7. Lidkaart

7.1 Het Lid ontvangt, na ondertekening van de overeenkomst, een Lidkaart.

7.2 Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de Lidkaart.

7.3 Lidkaart is te allen tijde niet overdraagbaar.

7.4 Private Fitness is bevoegd om bij misbruik van deze Lidkaart het Lid de toegang te ontzeggen.

7.5 Bij verlies of diefstal van de Lidkaart dient dit direct aan Private Fitness te worden gemeld en het Lid zich zo te ontzien van zijn verantwoordelijkheden bij misbruik van derden met het Lid zijn/haar persoonlijke toegangsbadge. Private Fitness ziet zich genoodzaakt om € 15 in rekening te brengen voor een nieuwe Lidkaart.

8. Openingstijden

8.1 Private Fitness is bevoegd om vestigingen geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

8.2 Private Fitness is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.

8.3 Private Fitness is bevoegd om de in de overeenkomst vermelde vestiging of een onderdeel daarvan kortstondig voor noodzakelijke reparatie of onderhoudswerkzaamheden te sluiten.

9. Personal Training

9.1 Private Fitness kan in meerdere vestigingen zogenaamde Personal Trainers aan bieden die tegen aanvullende betaling privé begeleiding geven. De diensten van deze Personal Trainers zijn niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

10. Aansprakelijkheid

10.1 U bent er zich van bewust dat de Private Fitness een onbewaakte ruimte is waar u volledig op eigen verantwoordelijkheid gebruik van maakt. Elk lid verklaart zich in goede fysieke toestand te bevinden om actieve en passieve fysieke inspanningen zonder lichamelijke schade uit te oefenen.

10.2 Private Fitness kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke of materiële schade, opgelopen ten gevolge van een onoordeelkundig gebruik van toestellen of apparaten die door Private Fitness of door derde persoon ter beschikking gesteld werden. Het lid wordt verondersteld bij het gebruik van apparaten zich te informeren over het oordeelkundig gebruik ervan, en dit bij de door Private Fitness erkende personen, wanneer het gebruik ervan gevaar kan inhouden.

10.3 Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Er is geen speciale verzekering afgesloten voor de gebruikers van de trainingsruimte. Eventuele bijkomende verzekeringen dienen persoonlijk te worden afgesloten. Noch Private Fitness, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de vestiging. Private Fitness kan niet aansprakelijk gesteld worden voor voorwerpen die door leden zijn meegebracht en onderdeel vormen van diefstal of beschadiging.

11. Huishoudelijk reglement

11.1 Het Lid is bekend met de door Private Fitness gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn geplaatst in een fotokader naast de deur van de ingang van de vestiging. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

11.2 Elk lid dient zich tegenover andere leden op faire en sportieve wijze te gedragen en te verzaken aan alles wat de orde en de rust in de organisatie van Private Fitness verstoort, alsook de aanwijzingen van Private Fitness te respecteren. Alle gebruikers worden geacht de ruimte en het aanwezige materiaal te beheren als een goed huisvader. (Een medewerker van) Private Fitness kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft.

11.3 Het Lid aanvaardt zich te houden aan het huishoudelijk reglement. Private Fitness behoudt zich het recht voor om te allen tijde het huishoudelijk reglement alsook de diensten en productaanbod aan te passen wanneer dit wenselijk geacht wordt. Bij overtreding van het huishoudelijk reglement houdt Private Fitness zich het recht voor het abonnement éénzijdig te verbreken zonder enige vorm van schadevergoeding.

12. Slotbepaling

12.1 Overeenkomsten tussen het Lid en Private Fitness kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd, behoudens de uitzonderingen zoals in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

12.2 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.